ทัวร์ญี่ปุ่น ธันวาคม 57 วันคริสต์มาส เที่ยวโอซาก้า โตเกียว A3

เตรียมตัวก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น
Code รหัสทัวร์ : SKY_JFA3_OSAHNDTG-CHRISTMAS2THEME PARK7D
อัพเดทล่าสุด 23/09/2015 | view 660
เดินทางโดย :
การบินไทย TG
ราคาเริ่มต้น  :
59,900 บาท
ระยะเวลาเดินทาง :
7D 4N
รายละเอียด :

 

จุดเด่นของทัวร์ญี่ปุ่น ธันวาคม 57 วันคริสต์มาส เที่ยวโอซาก้า โตเกียว A3

   + บินดีที่นั่งสะดวกสบายกับสายการบิน TG พร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง
   + ทัวร์ญี่ปุ่น ธันวาคม 57 เที่ยวคุ้ม 3 เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของญี่ปุ่น โตเกียว, เกียวโต, โอซาก้า
   + ทัวร์โตเกียว ทัวร์โอซาก้า สนุกเต็มอิ่มที่กับ 2 สวนสนุกชื่อดัง Universal Studeo (โอซาก้า) กับโซนใหม่ THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER และ Tokyo Disney land (โตเกียว)
   + ทัวร์ญี่ปุ่น วันคริสต์มาส สัมผัสความงามแห่งธรรมชาติ วนอุทยานฮาโกเนะ+ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ
   + ทัวร์ญี่ปุ่น สัมผัสหิมะพร้อมกับสนุกสนานกับกระดานเลื่อนหิมะที่ ฟูจิเทน สโนว์ รีสอร์ท
   + ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ไหว้พระขอพรที่วัดชื่อดัง วัดโทไดจิ และ วัดอาซากุสะ
   + ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ วัดคิโยมิสึ และชม ภูเขาไฟฟูจิ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งบันดาลใจทางศิลปะ
   + เที่ยวโตเกียว ช้อปจุใจ ย่านชินไซบาชิ, ย่านชินจุกุ และโกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ตแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของญี่ปุ่น
   + มาตรฐานโรงแรมระดับ 3 ดาว
   + พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+แช่น้ำ Onsen + Free Wifi on bus

 

โปรแกรม 7 วัน 4 คืน ทัวร์ญี่ปุ่น ธันวาคม 57 วันคริสต์มาส เที่ยวโอซาก้า โตเกียว A3

 
วันเดินทาง โปรแกรมการท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น ธันวาคม 57
วันแรก (1) ทัวร์ญี่ปุ่น วันคริสต์มาส กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่สอง (2) ทัวร์โอซาก้า  – ปราสาทโอซาก้า – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – เกียวโต
วันที่สาม (3) ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ปราสาททอง – วัดคิโยมิสึ – นารา – วัดโทไดจิ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
วันที่สี่ (4) เที่ยวโตเกียว  ทะเลสาบฮามานะ – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต – ฟูจิเทน สโนว์ รีสอร์ท – โอชิโนะ ฮัคไค ***พิเศษ...แช่น้ำแร่ร้อน / บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
วันที่ห้า (5) ทัวร์โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ (ถ่ายรูป) – โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)
วันที่ห้า (6) วัดอาซากุสะ – รถไฟ JR TRAIN – โตเกียวสกายทรี – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสุมิดะ – SOLAMACHI – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โอไดบะ – DiverCity Tokyo Plaza (ถ่ายรูปกันดัม) – Aquacity&Decks (สะพานเรนโบว์) – เอออนพลาซ่า – สนามบินฮาเนดะ 
วันที่ห้า (7)  สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
 

 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางจำนวน 30 ท่านขึ้นไป

ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา 


  >> สนใจทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก คลิกที่นี่

 

กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
ราคา
23 - 29 ธันวาคม 2557
Thai Airways
59900
 
ตารางการเดินทาง
วันที่/เวลา
โปรแกรมการเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เที่ยวบินที่
เวลาออกเดินทาง
เวลาถึงจุดหมาย
 การบินไทย (TG) BKK - OSA
NHD - BKK

TG622
TG667

23.15
17.25

06.25
21.55

**ตารางเวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยสายการบินเป็นผู้กำหนด

หมายเหตุ :
1. ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน หักค่าตั๋ว 15,000 บาท
2. ราคาเด็ก Infant (อายุต่ำกว่า 2 ปี) กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่
 
อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ
ราคา
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)
59,900
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
57,900
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
55,900
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
53,900
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ
8,000
จองทริปนี้ ดาวน์โหลด
อ่านเงื่อนไขการเดินทางที่นี่
ราคาทัวร์รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม/1 ใบ และถือติดตัวขึ้นเครื่องท่านละ ไม่เกิน 7 กิโล / 1 ใบ
6. ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ราคาทัวร์ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
6. ทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าว ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 กรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 กรุณาชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และ ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วันก่อนออกเดินทาง
 กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง มาที่ tours@thaiskyticket.com (อายุใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6
เดือน)

โอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคาร 

ชื่อบัญชี 

เลขที่บัญชี 

ธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน) สาขา สวนพลู 

อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล 

200-303467-1

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขา บางโคล่ 

นางสาวนพรัตน์ มหาพีราภรณ์ 

095-275521-4

ธนาคารกสิกรไทย(ออมทรัพย์)สาขาซอยเจริญราษฏร์

นายณพดล มหาพีราภรณ์ 

670-2-09125-8

**เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงิน 
แจ้งทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 02294 5864 หรือทางอีเมลล์ tours@thaiskyticket.com  (ส่งสำเนาใบโอนเงิน)


เงื่อนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 - 30 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัด

จำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจาที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ

หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

 กรณีวีซ่าไม่ผ่าน (ท่านได้ให้ความร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่างถูกต้อง และตรงตามกำหนดเวลา) ทางบริษัทฯ

ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ โดยหักค่าบริการ 2,000 บาท ต่อ ท่าน

 กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว

ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋ว

เครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)

 เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็น

นโยบายของสายการบิน


หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 30 คนขึ้นไป

2. ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตาม

ความเป็นจริง

3. ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงิน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน

เที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%

โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบิน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของ

สายการบินเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย

หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะ

ผู้เดินทางเป็นหลัก

6. ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน /3 เตียง

(Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความ

แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ

7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน

การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหาย

อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง

8. กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมล่วงหน้า หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับ

วันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน

ระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน

ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

9. กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่

เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุ

ไว้ เนื่องจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

11. กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ

 

ทั้งหมด

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

 รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย 

(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตเข้าประเทศญี่ปุ่น) 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะอยู่ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขึ้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตรการเข้าประเทศญี่ปุ่นดังต่อไปนี้
  • ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
  • สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
  • ชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในระหว่างพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จักโรงแรม เป็นต้น)
  • กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
  • เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่นทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมไว้ให้แล้วทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น 
(กรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
  • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่ต่ำว่า6 เดือน
  • กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้นเท่านั้น
  • ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศจะต้องระบุระยะเวลาในการพำนักไม่เกิน 15 วัน
  • ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่นหรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศและไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธในการเข้าประเทศ

 

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
โรงแรมที่ญี่ปุ่นห้องค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมไม่มีห้องสำหรับนอน 3 ท่านท่านอาจจะต้องพักเป็นห้องที่นอน 2 ท่าน และห้องที่นอน 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง)รายการท่องเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ
****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***
 
 
อัพเดทล่าสุด 23/09/2015 | view 660

Call Center Online
CHECK MY TRIP

Testimonial
CHECK THE WEATHER
CHECK EXCHANGE RATE
CHECK THE TIME
ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้
45 คน
สถิติผู้ชมทั้งหมด
3,947,910 คน