ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก โตเกียว เที่ยวราคาถูก 6D 4N

เตรียมตัวก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น
Code รหัสทัวร์ : SKY_ZPNRTJF-WONDERTYO-NIKKO_6D
อัพเดทล่าสุด 23/09/2015 | view 1099
เดินทางโดย :
JetAsia Airways
ราคาเริ่มต้น  :
36,900 บาท
ระยะเวลาเดินทาง :
6D 4N
รายละเอียด :

เที่ยวญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน ในราคาถูกกับ ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก สายการบิน JET ASIA บริการฟรีอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์นิกโก พักโตเกียว  เริ่มเดินทางตั้งแต่เดือน ต.ค. - พ.ย. 2557 


พิเศษ!!! ทัวร์ญี่ปุ่น กับเรา พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / แช่น้ำแร่ร้อน ONSEN 
แถมมีเวลาเที่ยวอิสระ 1 วันเต็มๆ พักในเมืองโตเกียว ดีกว่าพักที่เมืองนาริตะ ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายไม่บานปลายอีกด้วย ว้าวๆ ^ ^ 

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก พักโตเกียวของ JET ASIA ดีกว่าสายการบินอื่นอย่างไร

การไปเที่ยวญี่ปุ่น ไม่ว่าจะไปกับทัวร์ หรือไปเที่ยวเอง การหาที่พักสำหรับหลับนอนเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยทีเดียว
แล้วเพราะอะไรการเลือกที่พักจึงสำคัญ ระหว่างเลือกนอนพักที่ตัวเมืองโตเกียว กับพักนอกเมืองที่นาริตะ มันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดดังนี้

   + ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เที่ยวญี่ปุ่น เลือกที่พักเมืองโตเกียว ประหยัดเวลาเดินทาง ระหว่างในเมืองกับนอกเมือง
   + ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก  พักโตเกียว ไม่เสียเวลาเที่ยว 1-2 ชั่วโมง เพราะวันฟรี 1 วัน
   + ทัวร์ญี่ปุ่น พักโตเกียว ค่าใช้จ่ายไม่บานปลาย ไม่ต้องซื้อตั๋ว JR 2,000-4,500 เยน 
   + ทัวร์ญี่ปุ่น พักโตเกียว  ไปไหนมาไหนก็สะดวก 

รถไฟฟ้า JR จากนาริตะ จะมีรถไฟวิ่งไป ชิบูย่า และชินจูกุ โดย

ตั๋ว JR แบบ Express  ราคา 4,500 เยน  ใช้เวลาเดินทาง  1 ชั่วโมง 15 นาที  
ตั๋ว JR แบบ Normal  ราคา 2,000 เยน   ใช้เวลาเดินทาง  2 ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------------------------------------
เลือกทัวร์คุณภาพ ค่าใช้จ่ายไม่บานปลาย เลือกทัวร์ญี่ปุ่น พักโตเกียว
----------------------------------------------------------------------------------------------------

จุดเด่นทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก โตเกียว เที่ยวราคาถูก 6D 4N

   + พักในโตเกียว 2 คืน เดินทางสะดวกสบาย มาตรฐานโรงแรมระดับ 3 ดาว
   + อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น
   + ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ 
   + ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก อุทยานแห่งชาตินิกโก สัมผัสความงามแห่งธรรมชาติ น้ำตกเคกง 
   + ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก น้ำตกสะพานซันเคียว ปากทางสู่แหล่งมรดกโลก
   + ทัวร์โตเกียว อิสระเที่ยวชม มหานครโตเกียว มหานครแห่งเทคโนโลยีและวิทยาการล้ำยุค
   + ทัวร์ญี่ปุ่น เยือนย่านชินจุกุ แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของญี่ปุ่น วัดนาริตะ สักการะเทพเจ้าแห่งไฟ
   + ทัวร์ญี่ปุ่น พักโตเกียว อิสระเที่ยวชม นครโตเกียว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ดีกว่าพักที่เมืองนาริตะ
   + สักการะ องค์พระใหญ่ไดบุทสึ ลิ้มรส ราเมนต้นตำหรับ
 

โปรแกรม 6 วัน 4 คืน ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก โตเกียว เที่ยวราคาถูก 6D 4N

 
วันเดินทาง โปรแกรมการท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
วันแรก (1) ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว กรุงเทพฯ – นาริตะ เดินทางโดยสายการบิน JET ASIA
วันที่สอง (2) ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก โตเกียว – นิกโก – ศาลเจ้าโทโชคุ – น้ำตกเคกง – สะพานซันเคียว
วันที่สาม (3) ทัวร์โตเกียว - EDO WONDERLAND – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – จุดชมวิว Tokyo Sky Tree – ช้อปปิ้งชินจุกุ
วันที่สี่ (4) ทัวร์ญี่ปุ่น  อิสระตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อตั๋ว Tokyo Disneyland
วันที่ห้า (5) ทัวร์โตเกียว - วัดโคโทคุอิน – องค์พระใหญ่ไดบุทสึ – พิพิธภัณฑ์ราเมน – โอไดบะ
วันที่ห้า (6) โตเกียว – วัดนาริตะ - ศูนย์การค้าอิออน – กรุงเทพฯ
 
 

  **การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางจำนวน 30 ท่านขึ้นไป**

ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา

  >> สนใจทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก คลิกที่นี่

 

กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
ราคา
15 - 20 พฤศจิกายน 2557
JetAsia Airways
พิเศษ 35,900
1 - 6 พฤศจิกายน 2557
JetAsia Airways
พิเศษ 35,900
 
ตารางการเดินทาง
วันที่/เวลา
โปรแกรมการเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เที่ยวบินที่
เวลาออกเดินทาง
เวลาถึงจุดหมาย
JetAsia Airways (JF) BKK -NRT
NRT - BKK

JF988
JF989

01.15
14.00

09.10
19.35

**ตารางเวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยสายการบินเป็นผู้กำหนด
 
อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ
ราคา
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)
36,900
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
36,900
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
34,900
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ
8,900
จองทริปนี้ ดาวน์โหลด
อ่านเงื่อนไขการเดินทางที่นี่
ราคาทัวร์รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 -3ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท

ราคาทัวร์ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 • ทิปไกด์และคนขับรถ
 • ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 2,500 เยน / ท่าน / ทริป

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
 • ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 10,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน
 • ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 25 วัน ก่อนออกเดินทาง
โอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคาร 

ชื่อบัญชี 

เลขที่บัญชี 

ธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน) สาขา สวนพลู 

อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล 

200-303467-1

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขา บางโคล่ 

นางสาวนพรัตน์ มหาพีราภรณ์ 

095-275521-4

ธนาคารกสิกรไทย(ออมทรัพย์)สาขาซอยเจริญราษฏร์

นายณพดล มหาพีราภรณ์ 

670-2-09125-8

**เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงิน
แจ้งทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 02294 5864 หรือทางอีเมลล์ tours@thaiskyticket.com  (ส่งสำเนาใบโอนเงิน)


เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ามัดจำ 50%
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าทัวร์ทั้งหมดทุกกรณี
 • กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆเช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CharterFlight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 • เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน

หมายเหตุ

 •  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 30 คนขึ้นไป
 • ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง
 • ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 • กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้  เนื่องจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 • กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
ข้อแนะนำเพิ่มเติม

 รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย 

(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตเข้าประเทศญี่ปุ่น) 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะอยู่ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขึ้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตรการเข้าประเทศญี่ปุ่นดังต่อไปนี้
 • ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 • สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 • ชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในระหว่างพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จักโรงแรม เป็นต้น)
 • กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
 • เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่นทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมไว้ให้แล้วทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น 
(กรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่ต่ำว่า6 เดือน
 • กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้นเท่านั้น
 • ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศจะต้องระบุระยะเวลาในการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 • ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่นหรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศและไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธในการเข้าประเทศ

 

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทั้งในปรเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นอันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี หรือการถูกปฏิเสธในกรณีใดๆ ก็ตามทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทฯ
****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***
 
 
อัพเดทล่าสุด 23/09/2015 | view 1099

Call Center Online
CHECK MY TRIP

Testimonial
CHECK THE WEATHER
CHECK EXCHANGE RATE
CHECK THE TIME
ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้
56 คน
สถิติผู้ชมทั้งหมด
3,651,932 คน