ทัวร์ญี่ปุ่นภูเขาไฟฟูจิ วันแม่ เที่ยวโตเกียว (TG) Summer A

เตรียมตัวก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น
Code รหัสทัวร์ : SKY ZPNRT_TOKYO SUMMER A_BY TG
อัพเดทล่าสุด 23/09/2015 | view 795
เดินทางโดย :
การบินไทย TG
ราคาเริ่มต้น  :
41,900 บาท
ระยะเวลาเดินทาง :
5D 3N
รายละเอียด :

เที่ยวญี่ปุ่น วันแม่ ทัวร์ญี่ปุ่น บินตรง ราคาถูก ระดับ VIP กับสายการบิน การบินไทย TG สายการบินคนไทย ฟรีอาหารและน้ำบนเครื่อง ทัวร์โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ 5 วัน 3 คืน ตลอดทั้งเดือน ก.ค. - ส.ค. 2557


โปรพิเศษ! ทัวร์ยกแก๊ง พาแม่เที่ยว 7-11 ส.ค. 57 นี้  กับทัวร์ญี่ปุ่น วันแม่ เที่ยวโตเกียว 
รับส่วนลดทันที 3,000 บ. (จำนวนจำกัด) จองก่อน 19 ก.ค. 57 นี้ค่ะ 


จุดเด่นของทัวร์ญี่ปุ่นภูเขาไฟฟูจิ วันแม่ เที่ยวโตเกียว (TG) Summer A

   + ทัวร์ญี่ปุ่น วันแม่ พักในโตเกียว 2 คืน มาตรฐานโรงแรมระดับ 3 ดาว
      รับส่วนลดทันที 3,000 บ. (จำนวนจำกัด) จองก่อน 19 ก.ค. 57 นี้ค่ะ 

   + อุทยานฮาโกเนะ สัมผัสความงามแห่งธรรมชาติ ล่องเรือโจรสลัด ชมทะเลสาบอาชิ
   + ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค 1 ใน 100 แหล่งน้ำธรรมชาติที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น

   + ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ มรดกโลกทางวัฒนธรรม ภูเขาไฟฟูจิ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งบันดาลใจทางศิลปะ
   + ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ย่านชินจุกุ แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของญี่ปุ่น วัดนาริตะ สักการะเทพเจ้าแห่งไฟ

   + ทัวร์ญี่ปุ่น อิสระเที่ยวชม มหานครโตเกียว มหานครแห่งเทคโนโลยีและวิทยาการล้ำยุค
   + ทัวร์โตเกียว พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / แช่น้ำแร่ร้อน ONSEN
 

โปรแกรม 5 วัน 3 คืน ทัวร์ญี่ปุ่นภูเขาไฟฟูจิ วันแม่ เที่ยวโตเกียว (TG) Summer A

 
วันเดินทาง โปรแกรมการท่องเที่ยวทัวร์โตเกียว
วันแรก (1) ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เดินทางจากกรุงเทพฯ – โตเกียว 
วันที่สอง (2) ทัวร์ญี่ปุ่น วันแม่  โตเกียว – ฮาโกเนะ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – Gotemba Outlet ***พิเศษ...แช่น้ำแร่ร้อน / บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
วันที่สาม (3) ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ  โอชิโนะฮัคไค – ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ
วันที่สี่ (4) ทัวร์ญี่ปุ่น  อิสระตามอัธยาศัย หรือ ซื้อเพิ่ม Tokyo Disneyland
วันที่ห้า (5) โตเกียว – วัดนาริตะ – Aeon Mall – กรุงเทพฯ


 

 **การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไป

ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา 


  >> สนใจทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก คลิกที่นี่

 

กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
ราคา
23 - 27 กรกฎาคม 2557
การบินไทย TG
41900
6 - 10 สิงหาคม 2557
การบินไทย TG
41900
7 - 11 สิงหาคม 2557
การบินไทย TG
41900
28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2557
การบินไทย TG
41900
 
ตารางการเดินทาง
วันที่/เวลา
โปรแกรมการเดินทาง
 
อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ
ราคา
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
41,900
ผู้ใหญ่ + เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) (มีเตียง)
37,900
ผู้ใหญ่ + เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี (ไม่เสริมเตียง)
33,900
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ
6,900
จองทริปนี้ ดาวน์โหลด
อ่านเงื่อนไขการเดินทางที่นี่
ราคาทัวร์รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวี
ช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 ทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2. กรุณาชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท และ ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

3. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง มาที่ tours@thaiskyticket.com (อายุใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน)


โดยโอนเข้าบัญชี

 

ธนาคาร

 

 

ชื่อบัญชี

 

 

เลขที่บัญชี

 

 

ธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน) สาขา สวนพลู

 

 

อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล

 

 

200-303467-1

 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขา บางโคล่

 

 

นางสาวนพรัตน์ มหาพีราภรณ์

 

 

095-275521-4

 

 

ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขา ซอยเจริญราษฏร์

 

 

นายนพดล มหาพีราภรณ์

 

 

670-2-09125-8

 


**เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงิน

 

1.    แจ้งทางโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลข 02 294 5864

 

2.    แจ้งทางแฟกซ์ได้ที่หมายเลข 02 294 5865 หรือทางอีเมลล์ tours@thaiskyticket.com  (ส่งสำเนาใบโอนเงิน)

 การยกเลิก

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ 50%

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด

 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด

 กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่

นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และ


หมายเหตุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 15 คนขึ้นไป

 ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตาม

ความเป็นจริง

 ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย

หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของ

คณะผู้เดินทางเป็นหลัก

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิก

เที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สิน

สูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัว

ท่านเอง

 กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่

เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่

ระบุไว้ เนื่องจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผล

ใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

 กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธ

ในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ

ทั้งหมด

 


ข้อแนะนำเพิ่มเติม
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตเข้าประเทศญี่ปุ่น)
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน
15 วัน ไม่ว่าจะอยู่ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขึ้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง

เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตรการเข้าประเทศญี่ปุ่นดังต่อไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด
บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในระหว่างพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม เป็นต้น
4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมไว้ให้แล้ว
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น
(กรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่ต่ำว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่น จะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนัก
ระยะสั้นเท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาในการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่นหรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า
ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธในการเข้าประเทศ

ข้อแนะนำเพิ่มเติม สำหรับผู้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ
1. ผู้เดินทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
2. ผู้เดินทางที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวข้าราชการ
หรือใบรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
3. ผู้เดินทางที่ทำเล่มพาสปอร์ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้
ในบางกรณี
4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถ้ามี) และเงินสดติดตัว ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอดูในบาง
กรณี
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก ทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัท
****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***
 
 
อัพเดทล่าสุด 23/09/2015 | view 795

Call Center Online
CHECK MY TRIP

Testimonial
CHECK THE WEATHER
CHECK EXCHANGE RATE
CHECK THE TIME
ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้
93 คน
สถิติผู้ชมทั้งหมด
3,654,171 คน