ทัวร์ญี่ปุ่น วันแม่ เที่ยวฮอกไกโด ซัปโปโร ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 2557

เตรียมตัวก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น
Code รหัสทัวร์ : SKY ZPCTS BLOSSOM HOKKAIDO
อัพเดทล่าสุด 23/09/2015 | view 1310
เดินทางโดย :
การบินไทย
ราคาเริ่มต้น  :
49,900 บาท
ระยะเวลาเดินทาง :
5D 3N
รายละเอียด :

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด เที่ยวดีมีคุณภาพ เที่ยวฮอกไกโด บินตรง ทัวร์ญี่ปุ่น วันแม่ ชมความงามทุ่งดอกไม้หลากสี 1 ปี มีครั้งเดียวเท่านั้น สัมผัสกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 2557  ที่ "โทมิตะฟาร์ม" พบความมหัศจรรย์ของหมู่บ้านนินจา ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล กับทริปฮอกไกโด ทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร  พาชมคลองโอตารุ และพลาดไม่ได้กับเมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ เต็มอิ่มไปเลยกับ ทัวร์ฮอกไกโด โดยสายการบิน Thai Airways

 

จุดเด่นของ ทัวร์ญี่ปุ่น วันแม่ เที่ยวฮอกไกโด ซัปโปโร ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 2557

   + ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 2557 โทมิตะฟาร์ม พบกับดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล

   + ทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร สายการบินมาตรฐานสากล TG บินไฟล์ทดึก – กลับดึก ที่นั่งสะดวกสบาย บริการของว่างเครื่องดื่มเสิร์ฟบนเครื่อง
   + เที่ยวฮอกไกโด หมู่บ้านนินจา ดาเตะ จิดาเอะมุระ ชมหมู่บ้านจำลอง ตื่นตากับเหล่านักรบซามุไร
   + ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล ชมความน่ารักและฉลาดแสนรู้
   + สวนผลไม้ NIKI เก็บผลไม้สดๆ ตามฤดูกาล
   + ทัวร์ญี่ปุ่น คุณภาพดี  คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา
   + ทัวร์ฮอกไกโด โรงงานผลิตชีส โรงงานที่ผลิดชีสชั้นยอดของฮอกไกโด

   + ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / แช่น้ำแร่ร้อน ONSEN
   + ทัวร์ญี่ปุ่น วันแม่ ตรงวันหยุด

 

โปรแกรม 5 วัน 3 คืน ทัวร์ญี่ปุ่น วันแม่ เที่ยวฮอกไกโด ซัปโปโร ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 2557

วันเดินทาง โปรแกรมการท่องเที่ยวฮอกไกโด ทัวร์ญี่ปุ่น วันแม่
วันแรก (1) ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 จากกรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่สอง (2) เที่ยวซัปโปโร  ชิโตะเซะ – โนโบริเบทสึ – หมู่บ้านนินจา ดาเตะ จิดาเอะมุระ – ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล แช่น้ำแร่ อองเซ็น
วันที่สาม (3) ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด  สวนฟูกิดาชิ – สวนผลไม้ NIKI – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช๊อคโกแลตอิชิยะ - ช้อปปิ้งถนนทานุกิโกจิ - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
วันที่สี่ (4) ทัวร์ฮอกไกโด คุณภาพดี  สวนดอกไม้ชิกิไซโนะ – ชิโยดะฟาร์ม – FLOWER LAND ทำหมอนลาเวนเดอร์ – ฟาร์มโมทิตะ โรงงานผลิตชีส
วันที่ห้า (5) ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ
 

หากเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด  ถูกใจเต็มอิ่มกันไปแล้ว คราวนี้ลองดูที่อื่นดูบ้างค่ะ
   >> สนใจทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก คลิกที่นี่

กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
ราคา
8 - 12 สิงหาคม 2557
การบินไทย TG
49900
 
ตารางการเดินทาง
วันที่/เวลา
โปรแกรมการเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เที่ยวบินที่
เวลาออกเดินทาง
เวลาถึงจุดหมาย
การบินไทย (TG) BKK - CTS
CTS - BKK
TG670
TG671
23.45
10.45
08.30
16.45
**ตารางเวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยสายการบินเป็นผู้กำหนด


 
อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ
ราคา
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
49,900
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 1-2 ท่าน) + เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี)
48,900
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) + เด็ก (อายุต่ำกว่า 6 ปี)
47,900
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ
8,900
จองทริปนี้ ดาวน์โหลด
อ่านเงื่อนไขการเดินทางที่นี่
ราคาทัวร์รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่อง
พิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 2,000 เยน
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2. กรุณาชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท และ ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

3. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง มาที่ tours@thaiskyticket.com (อายุใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน)


โดยโอนเข้าบัญชี

 

ธนาคาร

 

 

ชื่อบัญชี

 

 

เลขที่บัญชี

 

 

ธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน) สาขา สวนพลู

 

 

อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล

 

 

200-303467-1

 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขา บางโคล่

 

 

นางสาวนพรัตน์ มหาพีราภรณ์

 

 

095-275521-4

 

 

ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขา ซอยเจริญราษฏร์

 

 

นายนพดล มหาพีราภรณ์

 

 

670-2-09125-8

 


**เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงิน

 

1.    แจ้งทางโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลข 02 294 5864

 

2.    แจ้งทางแฟกซ์ได้ที่หมายเลข 02 294 5865 หรือทางอีเมลล์ tours@thaiskyticket.com  (ส่งสำเนาใบโอนเงิน)

 การยกเลิก

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ 50%

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด

 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด

 กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่

นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม


หมายเหตุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 15 คนขึ้นไป

 ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตาม

ความเป็นจริง

 ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย

หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้

เดินทางเป็นหลัก

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน

การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอัน

เนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง

 กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทาง

พร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุ

ไว้ เนื่องจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็

ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

 กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ

ทั้งหมด

 


ข้อแนะนำเพิ่มเติม
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตเข้าประเทศญี่ปุ่น)
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน
15 วัน ไม่ว่าจะอยู่ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขึ้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง

เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตรการเข้าประเทศญี่ปุ่นดังต่อไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด
บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในระหว่างพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม เป็นต้น
4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมไว้ให้แล้ว
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น
(กรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่ต่ำว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่น จะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนัก
ระยะสั้นเท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาในการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่นหรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า
ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธในการเข้าประเทศ

ข้อแนะนำเพิ่มเติม สำหรับผู้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ
1. ผู้เดินทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
2. ผู้เดินทางที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวข้าราชการ
หรือใบรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
3. ผู้เดินทางที่ทำเล่มพาสปอร์ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้
ในบางกรณี
4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถ้ามี) และเงินสดติดตัว ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอดูในบาง
กรณี
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยนกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก ทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นอันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัท
****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***
 
 
อัพเดทล่าสุด 23/09/2015 | view 1310

Call Center Online
CHECK MY TRIP

Testimonial
CHECK THE WEATHER
CHECK EXCHANGE RATE
CHECK THE TIME
ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้
11 คน
สถิติผู้ชมทั้งหมด
3,947,875 คน