ทัวร์ญี่ปุ่นสุดคุ้ม โอซาก้า โตเกียว เที่ยว7D 4N by TG

เตรียมตัวก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น
Code รหัสทัวร์ : SKY JFA1 OSAKA TOKYO
อัพเดทล่าสุด 23/09/2015 | view 569
เดินทางโดย :
การบินไทย TG
ราคาเริ่มต้น  :
49,900 บาท
ระยะเวลาเดินทาง :
7D 4N
รายละเอียด :

เที่ยวญี่ปุ่น 7 วัน 4 คืน ในราคาถูกๆ กับ ทัวร์ญี่ปุ่นสุดคุ้ม สายการบิน Thai Airways การบินไทย ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า ทัวร์โตเกียว  เริ่มเดินทางตั้งแต่เดือน มิ.ย. - ส.ค. 2557 ตลอด 3 เดือน เอาใจคนชอบท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกันไปเลย 

จุดเด่นของทัวร์ญี่ปุ่นสุดคุ้ม โอซาก้า โตเกียว เที่ยว7D 4N

   + เที่ยวสุดคุ้ม ชมปราสาทโอซาก้าและช้อปปิ้งย่านดัง ชินไซบาชิ
   + ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เมืองเก่าเกียวโต ชมปราสาททอง คินคาคุจิ ดื่มน้ำศักดิ์สิทธ์สามสายที่วัดคิโยมิสึ
   + ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า แวะชมซุ้มโทริอิสีแดงสัญลักษณ์ของศาลเจ้าเฮย์อัน
   + ทัวร์ญี่ปุ่นสุดคุ้ม สัมผัสการนั่งรถไฟความเร็วที่สุดในโลก ชินคันเซน 1 สถานี
   + ทัวร์ญี่ปุ่น ชมทะเลสาบฮามานะ แหล่งเพาะเลี้ยงปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในโลก
   + ทัวร์โตเกียว ขึ้นฟูจิ ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ แวะชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ
   + ตามรอยทีวีแชมป์เปี้ยน ที่พิพิธภัณฑ์ราเม็ง และไหว้พระวัดอาซากุสะ
   + ช้อปปิ้งจุใจ โกเทมบะแฟคทอรี่เอ้าท์เล็ต  ชินจุกุ ฮาราจูกุ โอไดบะ
   + ห้าง DIVER CITY – ห้าง AQUA CITY & DECKS
   + ผ่อนคลายแช่ออนเซ็นและแช่สปาที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ Yunessun Spa Resort
   + ทัวร์โอซาก้า เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์
 

โปรแกรม 7 วัน 4 คืน ทัวร์ญี่ปุ่นสุดคุ้ม โอซาก้า โตเกียว เที่ยว7D 4N

 
วันเดินทาง โปรแกรมการท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่นสุดคุ้ม
วันแรก (1) ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า กรุงเทพฯ – เดินทางโดยสายการบินไทย
วันที่สอง (2) ทัวร์โอซาก้า –ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – เกียวโต – ปราสาททอง – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าเฮย์อัน – นาโกย่า
วันที่สาม (3) ทัวร์ญี่ปุ่น – รถไฟชินคันเซน – ทะเลสาบฮามานะ – ยูเนสซัน สปา รีสอร์ท
วันที่สี่ (4) ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว  ล่องเรือโจรสลัด – โอวาคุดานิ – MT.KACHI KACHI – ศาลเจ้าอาราคุระ– คาวาคูจิโกะ
วันที่ห้า (5) ทัวร์โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต – โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมง – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่ห้า (6) พระราชวังอิมพีเรียล – วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกาย ทรี (ถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – โอไดบะ
   – ห้าง DIVER CITY – ห้าง AQUA CITY & DECKS – ชมสะพานเรนโบว์ – สนามบินฮาเนดะ
  หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (เพิ่มเงิน 2,500 บาท / ท่าน)  
วันที่ห้า (7)  สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
 

 **การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 


  >> สนใจทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก คลิกที่นี่

 

กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
ราคา
22 - 28 กรกฎาคม 2557
การบินไทย TG
49900
1 - 7 กรกฎาคม 2557
การบินไทย TG
49900
24 - 30 มิถุนายน 2557
การบินไทย TG
49900
17 - 23 มิถุนายน 2557
การบินไทย TG
49900
3 - 9 มิถุนายน 2557
การบินไทย TG
49900
15 - 21 กรกฎาคม 2557
การบินไทย TG
49900
10 - 16 มิถุนายน 2557
การบินไทย TG
49900
29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2557
การบินไทย TG
49900
2 - 8 สิงหาคม 2557
การบินไทย TG
49900
9 - 15 สิงหาคม 2557
การบินไทย TG
49900
16 - 22 สิงหาคม 2557
การบินไทย TG
49900
23 - 29 สิงหาคม 2557
การบินไทย TG
49900
24 - 30 สิงหาคม 2557
การบินไทย TG
49900
 
ตารางการเดินทาง
วันที่/เวลา
โปรแกรมการเดินทาง
 
อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ
ราคา
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
49,900
ผู้ใหญ่ + เด็ก
47,900
ผู้ใหญ่ 2 + เด็ก 1 มีเตียง
45,900
ผู้ใหญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง
43,900
พักเดี่ยว + เพิ่ม
8,000
จองทริปนี้ ดาวน์โหลด
อ่านเงื่อนไขการเดินทางที่นี่
ราคาทัวร์รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2. กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่ง จากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดาเนินการที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
3. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
6. ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ราคาทัวร์ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท
3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 2,000 บาท
4.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
4.4 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
4.5 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
4.6 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.7 กรณีวีซ่าไม่ผ่าน (ท่านได้ให้ความร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่างถูกต้อง และตรงตามกำหนดเวลา) ทางบริษัทฯ ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ โดยหักค่าบริการ 2,000 บาท ต่อ ท่าน
4.8 กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 20,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)
4.9 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อแนะนำเพิ่มเติม

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งาน เหลือมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป นับจากวันที่ผู้โดยสารเดินทาง
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

หมายเหตุ โปรแกรมจัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางท่องเที่ยวเท่านั้น เนื่องจากบริษัททัวร์ ไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า – ออก เมือง ปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นการชำระขาดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางทั้งสิ้น ไม่สามารถคืนได้ไม่ว่ากรณีใด

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***
 
 
อัพเดทล่าสุด 23/09/2015 | view 569

Call Center Online
CHECK MY TRIP

Testimonial
CHECK THE WEATHER
CHECK EXCHANGE RATE
CHECK THE TIME
ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้
30 คน
สถิติผู้ชมทั้งหมด
3,651,895 คน