ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า นาริตะ สุดคุ้ม

เตรียมตัวก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น
Code รหัสทัวร์ : SKY CPJPYOITABIP02_OSA_HND
อัพเดทล่าสุด 23/09/2015 | view 706
เดินทางโดย :
TG การบินไทย
ราคาเริ่มต้น  :
49,900 บาท
ระยะเวลาเดินทาง :
7D 4N
รายละเอียด :

เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นสุดคุ้ม บินตรง เที่ยว 7 วัน 4 คืน กับสายการบิน Thai Airways สายการบินคนไทย ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า นาริตะ เริ่มตั้งแต่เดือน มิ.ย. - ก.ค. 2557 

จุดเด่นของทัวร์ญี่ปุ่นสุดคุ้ม ราคาถูก เที่ยวโอซาก้า เกียวโต นาโกย่า นาริตะ 2557

   + เที่ยวสุดคุ้มเมืองน่าเที่ยวโอซาก้า-เกียวโต-นาโกย่า-นาริตะ
   + ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต บินการบินไทย (TG) สะดวกสบาย สะสมไมล์เลจ 50%
   + ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นมัสการหลวงพ่อโต วัดโทไดจิ และชมวัดคิโยะมิสึ มรดกโลก
   + ทัวร์ญี่ปุ่นสุดคุ้ม สัมผัสความเร็ว นั่งรถไฟด่วนชินคันเซ็น
   + ทัวร์ญี่ปุ่น ชมความงามภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
   + ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก พาชิมไข่ดำ ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ
   + ชมหุ่นกันดั๊ม ฟร้อนท์ยักษ์
   + ช้อปปิ้งจัดเต็มแหล่งยอดนิยม ฮาราจุกุ ไดเวอร์ซิตี้
   + อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นแบบญี่ปุ่นแท้
   + ปุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์แบบไม่อั้น
 

โปรแกรม 7 วัน 4 คืน ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า นาโกย่า นาริตะ สุดคุ้ม 2557

 
วันเดินทาง โปรแกรมการท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่นสุดคุ้ม
วันแรก (1) ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต กรุงเทพฯ – เดินทางโดยสายการบินไทย สะสมไมล์เลจได้ 50%
วันที่สอง (2) ทัวร์โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – นมัสการหลวงพ่อโต (มรดกโลก) - เกียวโต
ชมปราสาททอง "คินคาคูจิ" (มรดกโลก) – อิ่มอร่อยกับเซ็ตชาบูเนื้อหมู –
ชมความงามวัดน้ำใสคิโยะมิสึ (มรดกโลก) - นาโกย่า – อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ปิ้ง
ย่างพร้อมเครื่องดื่มซอฟท์ดรงิ้ ค์ไม่อั้น
วันที่สาม (3) ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า – นั่งรถไฟด่วนชินคันเซ็น (นานประมาณ 30 นาที) – แวะถ่ายรูป
ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ – ชมความงามภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นกับอากาศ)
โกเท็มบะ – อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่สี่ (4) ทัวร์ญี่ปุ่น  โกเท็มบะ – วนอุทยานแห่งชาติ "ฮาโกเน่" – หุบเขาไข่ดำโอวาคุดานิ
(กระเช้าไฟฟ้า) – บริการชิมไข่ดำเสริมสุขภาพ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
(นาน 30 นาที) มหานครโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - เมนูสุกี้ยากี้เนื้อหมูและ
เนื้อวัว (ไม่อั้น)
วันที่ห้า (5) โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งจิใจเต็มวัน หรือซื้อทัวร์เสริม "โตเกียวดิสนีย์ซี พาร์ค"
หรือทัวร์เสริม "ภูเขาไฟฟูจิ" หรือทัวร์เสริม "คามาคูระ"
วันที่ห้า (6) โตเกียว – พระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซากุซะ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม
อิสระช้อปปิ้งฮาราจูกุ – โอะไดบะ – สะพานเรนโบว์ - กันดั้ม ฟร้อนท์
โตเกียว (หุ่นกันดั้ม) – ช้อปปิ้งไดเวอร์ ซิตี้ – สนามบินฮาเนะดะ
วันที่ห้า (7) ฮาเนะดะ – กรุงเทพฯ
 

 **การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 


   >> สนใจทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก คลิกที่นี่

 

กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
ราคา
3 - 9 มิถุนายน 2557
TG การบินไทย
49,900
24 - 30 มิถุนายน 2557
TG การบินไทย
49,900
8 - 14 กรกฎาคม 2557
TG การบินไทย
49,900
9 - 15 กรกฎาคม 2557
TG การบินไทย
49,900
 
ตารางการเดินทาง
วันที่/เวลา
โปรแกรมการเดินทาง
 
อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ
ราคา
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)
49,900
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) (มีเตียง)
46,900
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี (ไม่เสริมเตียง)
38,900
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ
7,900
จองทริปนี้ ดาวน์โหลด
อ่านเงื่อนไขการเดินทางที่นี่
ราคาทัวร์รวม
1. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด(ญี่ปุ่น) / กระเป๋าผ้าสะพายเก๋ลดโลกร้อน / สายรัดกระเป๋าสีสวยสด / หมอนหนุน(เป่าลม)
2. ค่าตั๋วโดยสารระหว่างประเทศโดยสายการบินไทยอินเตอร์ ไป-กลับ (ชั้นประหยัดตามรายการ)
3. ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000.000 บาท
4. ค่าห้องพักโรงแรม, ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
5. ค่าประกันวินาศภัยทางอากาศตามเงื่อนไขของสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
7. ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางตามเงื่อนไขของสายการบิน น้ำหนักต้องไม่เกิน 20 กิโลกรัม(เท่านั้น) หากใบ
ใดมีน้ำหนักเกินที่กำหนด 20 กิโลกรัม ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมปรับตามกฎของสายการบิน
ราคาทัวร์ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีที่ผู้โดยสารต้องการใบเสร็จรวมภาษีดังกล่าว ท่านต้อง
ยอมรับในค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามจริง ทั้งนี้จะออกใบเสร็จให้ในนามบริษัทฯ เท่านั้น กรุณาแจ้งฝ่ายขายก่อนเดินทาง
อย่างน้อย 2 สัปดาห์)
2. ค่าทำหนังสือเดินทาง และ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (ไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้าประเทศอื่น)
4. ค่าธรรมเนียมกรณีชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 3% จากยอดค่าใช้จ่ายที่ชำระผ่านบัตรเครดิต
และปฎิเสธที่จะไม่รับบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตที่ออกโดยธนาคารต่างประเทศ
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
การชำระเงิน
บริษัทรับมัดจำ 10,000.- บาท สำหรับการจอง/ท่าน ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน หรือ
ตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ กำหนด
โดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร กรุงเทพ สาขาสวนพลู
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี-สกายลิงค์ ทราเวล
เลขที่บัญชี 200-3034671 (กระแสรายวัน)
แฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ แฟกซ์ 02-294-5865
หลังจากส่งแล้วรบกวนโทรแจ้ง ที่ 02-294-5864

การยกเลิก
1. กรณียกเลิกการจองมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ในการ คืนมัดจำท่านละ 5,000 บาท
2. กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจำ ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด
3. กรณียกเลิกภายใน 21-29 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คืนเงินค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
4. กรณียกเลิกภายใน 14-20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามราคาทัวร์ทั้งหมด
ข้อแนะนำเพิ่มเติม
เนื่องจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556
เรื่องการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556
สามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน
(หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)
ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น ต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้
(เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต)
ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่น
ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรือสิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างพำนักในญี่ปุ่นได้
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
ทางบริษัทและ/หรือหัวหน้าทัวร์ ตลอดจนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ไม่สามารถให้การรับรองการเข้าประเทศแก่ผู้เดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือที่ได้มีการชำระเสร็จสิ้นแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้แต่ประการใด
ในการซื้อบริการอย่างหนึ่งอย่างใด ทางบริษัทถือว่าท่านรับทราบเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นแล้วทั้งสิ้นโดยไม่มีข้อ
โต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก ทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นอันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายการหลบหนีเข้าออกเมือง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้
****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***
 
 
อัพเดทล่าสุด 23/09/2015 | view 706

Call Center Online
CHECK MY TRIP

Testimonial
CHECK THE WEATHER
CHECK EXCHANGE RATE
CHECK THE TIME
ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้
53 คน
สถิติผู้ชมทั้งหมด
3,652,234 คน