ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ ป้อมฮวาซอง ใบไม้เปลี่ยนสี ราคาถูก 2557

เตรียมตัวก่อนเดินทางไปเกาหลีใต้
Code รหัสทัวร์ : SKY_ZPICNAUTUMN1
อัพเดทล่าสุด 23/09/2015 | view 513
เดินทางโดย :
(ZE) (8B)
ราคาเริ่มต้น  :
18,900 บาท
ระยะเวลาเดินทาง :
5D 3N
รายละเอียด :
เที่ยวเกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี เกาะนามิ สัมผัสมนต์เสน่ห์ของฤดูใบไม้ร่วง ฤดูที่สวยงามและโรแมนติกที่สุด ทัวร์เกาหลีราคาถูก ตลอดเดือนตุลาคม 2557 ต่อด้วย ป้อมฮวาซอง (Hwaseong Fortress) ที่สร้างด้วยหิน อิฐ โดยกษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งโชซอน ป้อมนี้มีอายุกว่า 200 ปี และสถานที่อื่นๆ กับ ทัวร์เกาหลี บินตรงสายการบิน Eastar Jet (ZE) และ BUSINESS AIR (8B) สายการบินคุณภาพ จากประเทศเกาหลี พาคนไทยบินเที่ยวหลักหมื่นคน ตลอดหลายปีที่ผ่านมา

จุดเด่นของทัวร์เกาหลี เกาะนามิ ป้อมฮวาซอง ใบไม้เปลี่ยนสี ราคาถูก 2557

   + ทัวร์เกาหลี สีสันบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ในฝรั่งเศส
   + ทัวร์เกาหลีราคาถูก Eastar Jet (ZE) และ BUSINESS AIR (8B) สายการบินคุณภาพ
   + ทัวร์เกาหลี 2557 ชมป้อมฮวาซอง (Hwaseong Fortress) มรดกโลก อายุมากกว่า 200 ปี   
   + เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี สุดโรแมนติกสุดที่เกาะนามิ
   + ชมวัดวาวูจองซา สักการะพระพุทธรูปนอนสร้างจากไม้สนจีนที่นำมาจากอินเดีย
   + สุดมันกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ตั๋วแบบไม่จำกัด
   + คล้องกุญแจคู่รักที่โซลทาวเวอร์
   + ชมโรงงานสาหร่าย+ทำคิมบับพร้อมทั้งสวมชุดประจำชาติ
 

โปรแกรม 5 วัน 3 คืน ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ ป้อมฮวาซอง ใบไม้เปลี่ยนสี ราคาถูก 2557

 
วันเดินทาง โปรแกรมการท่องเที่ยวทัวร์เกาหลีราคาถูก
วันแรก (1) ทัวร์เกาหลี กรุงเทพฯ - อินชอน
วันที่สอง (2) ทัวร์เกาหลี อินชอน – La Provence Village - เกาะนามิ – ป้อมฮวาซอง
วันที่สาม (3) ทัวร์เกาหลี 2557 วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ตลาดทงแดมุน
วันที่สี่ (4) ศูนย์โสม – บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ๊อค – ศูนย์เครื่องสำอาง – DUTY FREE – คลองชองเกชอน - เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี  โซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์) – ช้อปปิ้งเมียนดง
วันที่ห้า (5) ศูนย์สมุนไพร – RED PINE –โรงงานสาหร่าย - ทำ คิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก – พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ - ช้อปปิ้งย่านอีวาแด - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ


 

 >> เลือกโปรแกรม ทัวร์เกาหลีราคาถูก คลิกที่นี่

กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
ราคา
4 - 8 ตุลาคม 2557
BUSINESS AIR (8B)
18900
8 - 12 ตุลาคม 2557
Eastar Jet (ZE)
18900
10 - 14 ตุลาคม 2557
Eastar Jet (ZE)
19900
12 - 16 พฤศจิกายน 2557
Eastar Jet (ZE)
19900
13 - 17 พฤศจิกายน 2557
BUSINESS AIR (8B)
19900
15 - 19 พฤศจิกายน 2557
Eastar Jet (ZE)
18900
19 - 23 พฤศจิกายน 2557
Eastar Jet (ZE)
19900
21 - 25 พฤศจิกายน 2557
Eastar Jet (ZE)
18900
24 - 28 พฤศจิกายน 2557
BUSINESS AIR (8B)
19900
26 - 30 พฤศจิกายน 2557
Eastar Jet (ZE)
19900
 
ตารางการเดินทาง
วันที่/เวลา
โปรแกรมการเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เที่ยวบินที่
เวลาออกเดินทาง
เวลาถึงจุดหมาย
EASTAR JET (ZE)  BKK -ICN
ICN - BKK

ZE 512

ZE 511

22.20
17.30

06.00
21.30

BUSSINESS AIR (8B)  BKK -ICN
ICN - BKK 
8B 868
8B 867 
00.10
17.00 
07.30
21.00 
**ตารางเวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยสายการบินเป็นผู้กำหนด
 
อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ
ราคา
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)
18,900
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) + เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) (มีเตียง)
18,900
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) + เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) (ไม่เสริมเตียง)
17,900
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ
4,500
จองทริปนี้ ดาวน์โหลด
อ่านเงื่อนไขการเดินทางที่นี่
ราคาทัวร์รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไปกลับพร้อมกรุ๊ป / น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- โรงแรมระดับ 3 ดาว พักห้องละ 2 – 3 ท่าน / อาหารตามรายการที่ระบุ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ชำนาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ไม่รวม
- ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 20,000 วอน หรือ 20 USD หรือ 650 บาท ต่อท่านตลอดทริป
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการเป็นต้น
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม / ค่าวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. กรุณาชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท ช่วงเทศกาล 10,000 บาท และ ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง
3. กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง มาที่ tours@thaiskyticket.com (อายุใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน)


โดยโอนเข้าบัญชี

ธนาคาร

ชื่อบัญชี

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน) สาขา สวนพลู

อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล

200-303467-1

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขา บางโคล่

นางสาวนพรัตน์ มหาพีราภรณ์

095-275521-4

ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขา ซอยเจริญราษฏร์

นายนพดล มหาพีราภรณ์

670-2-09125-8


**เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงิน

1.    แจ้งทางโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลข 02 294 5864

2.    แจ้งทางแฟกซ์ได้ที่หมายเลข 02 294 5865 หรือทางอีเมลล์ tours@thaiskyticket.com  (ส่งสำเนาใบโอนเงิน)


การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

- การยกเลิกไม่น้อยกว่า 45 วัน คือมัดจำทั้งหมด

- ยกเลิกล่วงหน้า 30 – 44 วันก่อนเดินทาง หักมัดจำท่านละ 1,000 / 2,000 บาท

- ยกเลิกล่วงหน้า 15 – 29 วันก่อนเดินทาง หักมัดจำท่านละ 3,000 / 6,000 บาท

- ยกเลิกหลัง 14 วันก่อนเดินทาง หักค่าดำเนินการ 100 %

- ยกเลิกจากกรณี อุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย กรุณาส่งหลักฐานใบรับรองแพทย์ หรือ เหตุผลอื่นๆกระกอบการ

พิจารณา


หมายเหตุ

1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านขึ้นไป

2. หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานนับจากวันเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือนและรับเฉพาะผู้ประสงค์เดินทางท่องเที่ยว

3. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,

การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม

แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ

4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด

ก่อนออกเดินทางแล้ว

5. เนื่องจากรัฐบาลเกาหลีได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว หากท่านประสงค์ที่จะไม่เข้าร้านค้าตามที่บริษัทฯกำหนด ทางเราขออนุญาตเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเต็ม 150 USD / ร้านค้า/ ท่าน โดยชำระตรงที่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

 


ข้อแนะนำเพิ่มเติม
1. ผู้เดินทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
2. ผู้เดินทางที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจำตัว
ข้าราชการ หรือใบรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
3. ผู้เดินทางที่ทำเล่มพาสปอร์ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้วยอาจจะต้อง
ใช้ในบางกรณี
4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถ้ามี) และเงินสดติดตัว ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอดูใน
บางกรณี
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก ทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัท
****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***
 
 
อัพเดทล่าสุด 23/09/2015 | view 513

Call Center Online
CHECK MY TRIP

Testimonial
CHECK THE WEATHER
CHECK EXCHANGE RATE
CHECK THE TIME
ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้
57 คน
สถิติผู้ชมทั้งหมด
3,652,238 คน