ทัวร์โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ เที่ยวญี่ปุ่น ยูนิเวอร์แซล 7D 4N

เตรียมตัวก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น
Code รหัสทัวร์ : SKY_GHNRT_JAPAN FUNPARK 7D4N
อัพเดทล่าสุด 30/10/2014 | view 971
เดินทางโดย :
การบินไทย TG
ราคาเริ่มต้น  :
57,900 บาท
ระยะเวลาเดินทาง :
7D 4N
รายละเอียด :


เที่ยวญี่ปุ่น ช่วงตุลาคม ฤดูใบไม้ร่วง เป็นช่วงใบไม้หลุดจากต้น และค่อยๆ เปลี่ยนสีไปตามธรรมชาติ โดยสายการบินไทย TG เที่ยว 7 วัน 4 คืน  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ดิสนีย์แลนด์  3 สวนสนุกชื่อดังระดับโลก ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ  ฟูจิ คิว ไฮด์แลนด์ ล่องเรือชมธรรมชาติ ณ ทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำอันเลื่องชื่อที่ หุบเขาโอวาคุดานิ เที่ยวเมืองหลวงเก่า สัมผัสวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่เมืองเกียวโต [วัดคิโยมิสึ, วัดคินคาคุจิ]
  

จุดเด่นของเที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ ยูนิเวอร์แซล 7D 4N

   + ทัวร์ญี่ปุ่น ดิสนีย์แลนด์  3 สวนสนุกชื่อดังระดับโลก ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ  ฟูจิ คิว ไฮด์แลนด์
   + ทัวร์โตเกียว การบินไทย TG เที่ยว 7D 4N เดินทาง 24-30 ต.ค. 57
   + ทัวร์ญี่ปุ่น ยูนิเวอร์แซล การันตีตั๋วเข้าโซนใหม่ "The Wizarding World of Harry Potter"
   + เที่ยวญี่ปุ่น ล่องเรือชมธรรมชาติ ณ ทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำอันเลื่องชื่อที่ หุบเขาโอวาคุดานิ
   + ทัวร์ญี่ปุ่น สัมผัสประสบการณ์การนั่งรถไฟชินคันเซน ด้วยความเร็ว 240 กม./ชม
   + ทัวร์โตเกียว เที่ยวเมืองหลวงเก่า สัมผัสวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่เมืองเกียวโต [วัดคิโยมิสึ, วัดคินคาคุจิ]
   + ช้อปปิ้งอย่างจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังในกรุงโตเกียว และ โอซาก้า
   + อิ่มอร่อยกับเมนูขาปูยักษ์ที่เลื่องชื่อ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
   + อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น เพื่อสุขภาพและผ่อนคลายความเมื่อยล้า

 

โปรแกรม 7 วัน 4 คืน ทัวร์โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ เที่ยวญี่ปุ่น ยูนิเวอร์แซล 7D 4N

 
วันเดินทาง โปรแกรมการท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น
วันแรก (1) ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ เดินทางโดยสายการบินไทย
วันที่สอง (2) ทัวร์โตเกียว สนามบินนาริตะ – โตเกียวดิสนีย์แลนด์ – ช้อปปิ้ง
วันที่สาม (3) ทัวร์ญี่ปุ่น อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ – แช่น้ำแร่
วันที่สี่ (4) เที่ยวญี่ปุ่น  Fuji Q Highland – ทะเลสาบฮามานา – สถานีรถไฟชินคันเซน - เมืองนาโงย่า
วันที่ห้า (5) ทัวร์โตเกียว เมืองเกียวโต – วัดคินคาคุจิ – วัดคิโยมิสึ – เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้ง
วันที่ห้า (6) ทัวร์ญี่ปุ่น ยูนิเวอร์แซล สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – สนามบินโอซาก้า   
วันที่ห้า (7)  สนามบินโอซาก้า – กรุงเทพ ฯ
 

 **** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 


  >> สนใจทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก คุณภาพ 2557 คลิกที่นี่

 

กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
ราคา
24 - 30 ตุลาคม 2557
การบินไทย TG
57900
 
ตารางการเดินทาง
วันที่/เวลา
โปรแกรมการเดินทาง
 
อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ
ราคา
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)
57,900
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 1 ท่าน) + เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี)
54,900
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) + เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) (มีเตียง)
54,900
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) + เด็ก (อายุต่ำกว่า 7 ปี) (ไม่เสริมเตียง)
49,900
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ
7,900
ราคาไม่รวมตั๋ว หักคืนท่านละ 18,000.- บาท
0
จองทริปนี้ ดาวน์โหลด
อ่านเงื่อนไขการเดินทางที่นี่
ราคาทัวร์รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2. กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสม
ไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยชำระเงินท่านต้องการการที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง
เท่านั้น
3. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
6. ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการ
เรียกเก็บ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ราคาทัวร์ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศัพท์
เป็นต้น
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2. จองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

3. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะ

ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

4. กรุณาชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท และ ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

5. กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตผเู้ ดินทาง มาที่ tours@thaiskyticket.com (อายุใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน)


โดยโอนเข้าบัญชี

 

ธนาคาร

 

 

ชื่อบัญชี

 

 

เลขที่บัญชี

 

 

ธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน) สาขา สวนพลู

 

 

อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล

 

 

200-303467-1

 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขา บางโคล่

 

 

นางสาวนพรัตน์ มหาพีราภรณ์

 

 

095-275521-4

 

 

ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขา ซอยเจริญราษฏร์

 

 

นายนพดล มหาพีราภรณ์

 

 

670-2-09125-8

 


**เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงิน

 

1.    แจ้งทางโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลข 02 294 5864

 

2.    แจ้งทางแฟกซ์ได้ที่หมายเลข 02 294 5865 หรือทางอีเมลล์ tours@thaiskyticket.com  (ส่งสำเนาใบโอนเงิน)

 การยกเลิกและคืนค่าทัวร์


- การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 10,000 บาท

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

- ยกเว้นกรปุ๊ ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เปน็ ต้น บางสายการบนิ มีการการนั ตีมดั จำที่นั่งกับ

สายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด

ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน

สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 


ข้อแนะนำเพิ่มเติม
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้น
เท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่
เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียม
ให้กับลูกทัวร์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น**
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยนกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก ทั้งประเทศไทยและที่ต่างประเทศอันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอนื่ ๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัท
****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***
 
 
อัพเดทล่าสุด 30/10/2014 | view 971

Call Center Online
CHECK MY TRIP

Testimonial
CHECK THE WEATHER
CHECK EXCHANGE RATE
CHECK THE TIME
ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้
26 คน
สถิติผู้ชมทั้งหมด
3,658,839 คน