วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน (Visa)

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน (Visa)

ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล และเป็นแหล่งรวมประชากรที่หนาแน่นแห่งหนึ่งของโลก จีน จึงมีความหลากหลายทางภาษาและศิลปวัฒนธรรม ประเทศจีน เมืองหลวงคือ  กรุงปักกิ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆหลายแห่ง เช่น กำแพงเมืองจีน และจัตุรัสเทียนอันเหมิน และอีกมากมาย

เที่ยวประเทศจีน จะต้องมีเอกสารการขอ วีซ่า (Visa) ดังนี้

  • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (ฉากหลังเป็นสีพื้นสีขาว)
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
  • เอกสารใบสมัครขอวีซ่า(Visa) ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว
  • ใบจองตั๋วเครื่องบิน
  • ใบจองที่พัก / โรงแรม
  • จดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานที่ประเทศจีน ( เฉพาะวีซ่า (Visa)ชำธุรกิจ )
  • อัตราค่าบริการ ประเภทวีซ่า(Visa) ค่าวีซ่า (Visa)ชำระสถานฑูต รวมค่าใช้จ่าย

แบบรับภายใน 4 วันทำการ

ประเภทเข้าออกครั้งเดียว  1,200 บาท  2,000 บาท

แบบรับภายใน 2 วันทำการ
ประเภทเข้าออกครั้งเดียว  2,000 บาท  2,800 บาท

แบบรับภายใน 1 วันทำการ
ประเภทเข้าออกครั้งเดียว  2,500 บาท  3,300 บาท

แบบรับภายใน 4 วันทำการ
ประเภทเข้าออกหลายครั้งภายใน 6 เดือน  3,300 บาท  4,100 บาท

แบบรับภายใน 2 วันทำการ
ประเภทเข้าออกหลายครั้งภายใน 6 เดือน  4,100 บาท  4,900 บาท

แบบรับภายใน 1 วันทำการ
ประเภทเข้าออกหลายครั้งภายใน 6 เดือน  4,600 บาท  5,400 บาท

แบบรับภายใน 4 วันทำการ
ประเภทเข้าออกหลายครั้งภายใน 1 ปี  4,800 บาท  5,600 บาท

แบบรับภายใน 2 วันทำการ
ประเภทเข้าออกหลายครั้งภายใน 1 ปี  5,600 บาท  6,400 บาท

แบบรับภายใน 1 วันทำการ
ประเภทเข้าออกหลายครั้งภายใน 1 ปี  6,100 บาท  6,700 บาท

(อัตราค่าธรรมเนียมสถานฑูตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)


ข้อมูลเพิ่มเติม

 - เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ 09.00—11.30น. โทรศัพท์ : 02-245-7033 หรือ 02-245-7036
 - เวลายื่นวีซ่า(Visa) จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น. ◦เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น.
 - เวลารับเล่มยื่นด่วน จันทร์-ศุกร์ 15.00-15.40 น.
 - ชำระค่าวีซ่า(Visa)ให้สถานฑูต ณ วันยื่นวีซ่า(Visa)
 - เว็บไซต์สถานฑูต http://www.chinaembassy.or.th/ 


หมายเหตุ
 - ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 - ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 - ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่า(Visa)จากทางสถานทูต 

 - เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า(Visa)อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 - ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่า(Visa)ไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 - อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

 
อัพเดทล่าสุด 29/09/2015 | view 2357
Call Center Online
CHECK MY TRIP

Testimonial
CHECK THE WEATHER
CHECK EXCHANGE RATE
CHECK THE TIME
ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้
33 คน
สถิติผู้ชมทั้งหมด
3,948,023 คน