วีซ่าท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น (Visa)

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น (Visa)

เที่ยวญี่ปุ่น มีเอกสารการขอวีซ่า (Visa) ดังนี้

1.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น(Visa)

2.หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานมากกว่า 6 เดือนและไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไปหากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย

3.รูปถ่ายสี 1 ใบ ขนาด 2 x 2 นิ้ว พื้นด้านหลังสีอ่อน ไม่มีการแต่งรูป และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

4.ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1ชุด ( เฉพาะวีซ่าท่องเที่ยว)

5.หลักฐานการทำงาน
◦จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
◦หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
◦ จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

6.ผู้ที่เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุล หลังจากเดินทางไปญ๊่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล, ใบสำคัญ
การสมรส, ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1ชุด

7.สมุดบัญชีเงินฝาก (ของผู้ยื่นคำร้องหรือของผู้อุปการะ) ฉบับจริงและสำเนา 1ชุด(ยกเว้นสำหรับผู้ยื่นที่เป็น
ข้าราชการหรือพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือมหาวิทยาลัย
เป็นต้น ซึ่งมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไปและสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองการทำงาน
ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงการยื่นสำหรับครอบครัวในความอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย)
( เฉพาะวีซ่าท่องเที่ยว )

8.หนังสือเชิญ/ตอบรับจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศญี่ปุ่นระบุวัตถุประสงค์ในการเชิญ/
ตอบรับ และระยะเวลาในการติดต่อธุรกิจ โดยละเอียด (เฉพาะวีซ่า(Visa)ติดต่อธุรกิจ)

9.แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น (Visa)

  • สำหรับการขอวีซ่า(Visa)แบบ Short Term Repeater สำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเคยพำนักที่ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน และมีความประสงค์ที่จะไปพำนักที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งต่อไปไม่เกิน 15 วัน ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากหนังสือเดินทาง ใช้เอกสารเฉพาะข้อ 1, 2, 3, 5 และ 9 แต่ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ประกอบอาชีพหรือปลดเกษียณ ให้ใช้สมุดบัญชีเงินฝากพร้อมสำเนา แทนหนังสือรับรองการทำงาน
  • ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปเพื่องานราชการ และพำนักระยะสั้นภายใน 90 วัน ไม่ต้องยื่นขอวีซ่า(Visa)

หมายเหตุ ผู้ขอวีซ่า(Visa)ต้องยื่นคำร้องด้วยตนเอง ยกเว้น

1.เป็นผู้ที่มีอายุไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์หรือผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นหรือผู้ ทุพพลภาพ

2.ผู้ที่เดินทางด้วยวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจเท่านั้น

3.ผู้ที่เคยได้รับวีซ่า(Visa)และเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นมาแล้วภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ออก จากญี่ปุ่นครั้งล่าสุด (ตรวจสอบได้จากหนังสือเดินทางเท่านั้น)
  

ค่าธรรมเนียม วีซ่าญี่ปุ่น (Visa)

-วีซ่าญี่ปุ่น ราคา 1,120 บาท (สำหรับการเข้า-ออก ครั้งเดียว)
-วีซ่าญี่ปุ่น ราคา 2,260 บาท (สำหรับการเข้า-ออก หลายครั้ง)


สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่
http://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/jvac.pdf

 

Embassy of Japan in Thailand
Japan Visa Information

 
อัพเดทล่าสุด 29/09/2015 | view 2821
Call Center Online
CHECK MY TRIP

Testimonial
CHECK THE WEATHER
CHECK EXCHANGE RATE
CHECK THE TIME
ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้
44 คน
สถิติผู้ชมทั้งหมด
3,657,979 คน