วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ (Visa)

วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ (Visa)

เที่ยวอังกฤษ มีวิธีการขอ วีซ่า(Visa) ดังนั้น


สถานทูตอังกฤษจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบการยื่นคำร้องขอวีซ่า โดยนำระบบไบโอเมตริค หรือ การบันทึกทางชีวภาพ (Biometrics Visa) เข้ามาใช้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายนเป็นต้นไป ผู้ยื่นคำร้องขอ วีซ่า(Visa)ทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องขอ วีซ่าประเทศอังกฤษ (Visa)  (VFS) เลขที่ 183 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าราชดำริ) โดยจะมีการจัดเก็บลายนิ้วมือและรูปถ่ายในระบบดิจิตอลของผู้ยื่นคำร้องขอ วีซ่า(Visa) ทุกท่าน คลิกที่นี่เพื่อศึกษาเพิ่มเติมระบบบันทึกชีวภาพ 

เอกสารใช้ประกอบการขอ วีซ่าอังกฤษ (Visa) 


หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ และ มีหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 1 แห่ง 
รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (ฉากหลังควรเป็นสีพื้นสีอ่อน) 
คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างรูป
 
สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก (รวมถึงหน้าต่ออายุหนังสือเดินทางหรือหน้าแก้ไขชื่อ-สกุล ถ้ามี) 
เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ กรณีลูกจ้าง จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ถึงสถานฑูต 

กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่มีรายชื่อกรรมการอายุไม่เกิน 3 เดือน และประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของ 

เอกสารเกี่ยวกับรายได้ 
กรณีลูกจ้าง สมุดบัญชีธนาคารส่วนตัว พร้อมสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed) 

กรณีเจ้าของกิจการ สำเนารายการเดินบัญชีของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือนประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา 
หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ถ้ามี) 

สำเนาทะเบียนสมรส (เฉพาะสุภาพสตรี) 

เอกสารใบสมัครขอ วีซ่า(Visa) ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว 

วีซ่าท่องเที่ยวแบบเข้าออกครั้งเดียว 3,900 บาท 
(แคชเชียร์เช็ค) งดบริการ ผู้สมัครต้องยื่นคำร้องด้วยตัวเอง 
เนื่องจากนโยบายการนำระบบไบโอเมตริคที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 21 มิ.ย. 50) 3,900 บาท 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
ศูนย์ยื่นคำร้องขอ วีซ่าประเทศอังกฤษ (Visa) ตั้งอยู่ที่ 183 อาคารรีเจนท์ เฮาส์ ชั้น 2 (ติดกับ AUA) ถนน ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 
เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-พฤหัสบดี : 08.00—12.00น./12:45—16:30 น. วันศุกร์ : 08:00—13:00 น. โทรศัพท์: 0-2305-8333 แฟ็ก : 0-2255-9278 
เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 15.00 น. 
เวลาในการรับหนังสือเดินทาง จันทร์ - ศุกร์: 15.00 - 16.30 น. 
ศูนย์รับคำร้องขอ วีซ่าประเทศอังกฤษ (Visa) ยังทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2800-8050 หรืออีเมลล์ info@ukvac-th.com 
ค่าธรรมเนียม วีซ่า(Visa) ชำระเป็นเงินบาทและเปลี่ยนแปลงตามประกาศของสถานทูต 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าจัดเก็บเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกวีซ่าถ้าใบสมัคร คำขอ วีซ่า(Visa) ถูกปฏิเสธ ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินให้ 
ศูนย์ยื่นคำร้องจะไม่รับเช็คทุกชนิดเพื่อการชำระเงินค่าธรรมเนียม วีซ่า(Visa) หรือค่าบริการจัดส่ง 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องจ่ายเป็นเงินบาทในรูปของ ตั๋วแลกเงินธนาคาร เท่านั้นและสั่งจ่าย ในนาม “British Embassy Bangkok”หนึ่งท่านต่อหนึ่งใบ 
ในกรณีที่ท่านซื้อตั๋วแลกเงินต่างประเทศเพื่อมาสมัคร วีซ่า(Visa) ผู้สมัครจะต้องซื้อตั๋วแลกเงิน อีก 1 ใบเพื่อจ่ายค่าเครียริ่งตั๋วแลกเงินดังกล่าว เป็น 155 บาท ต่อตั๋วแลกเงินต่างประเทศ 1 ใบ โดยท่านอาจจะจ่ายเป็นเงินสด หรือซื้อตั๋วแลกเงินอีกหนึ่งใบโดย สั่งจ่าย “VFS (Thailand) LTD.” 
ท่านสามารถนำเงินสดมาซื้อตั๋วแลกเงินธนาคารได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอ วีซ่า(Visa) เข้าสหราชอาณาจักร 
เว็บไซต์ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า(Visa)เข้าสหราชอาณาจักร 
http://www.vfs-uk-th.com/thai/index.aspx 
คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ตั้งศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

หมายเหตุ 
ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น 
ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต 
เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต 
ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร 
อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ 

 
อัพเดทล่าสุด 29/09/2015 | view 2365
Call Center Online
CHECK MY TRIP

Testimonial
CHECK THE WEATHER
CHECK EXCHANGE RATE
CHECK THE TIME
ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้
14 คน
สถิติผู้ชมทั้งหมด
3,652,192 คน