วีซ่าท่องเที่ยวอิตาลี (Visa)

วีซ่าท่องเที่ยวอิตาลี (Visa)

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอ วีซ่าอิตาลี (Visa)

 1. หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี)พร้อมสำเนา
 2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป
 3. จดหมายรับรองการทำงาน(ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
 4. จดหมายชี้แจงการทำงาน(ภาษาอังกฤษ)/(กรณีประกอบอาชีพโดยไม่มีใบทะเบียนการค้า) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มทำ
 5. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท(กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
 6. สำเนาบัตรประชาชน
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน
 8. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือนหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุดตัวจริงในหน้าปัจจุบัน
 9. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
 10. สำเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ (ถ้ามี)
 11. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 12. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
 13. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน(ภาษาอังกฤษ)
 14. Booking ตั๋วเครื่องบิน
 15. ใบจองโรงแรม
 16. ประกันการเดินทาง

 

อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอ วีซ่าอิตาลี (Visa) 3100 บาท (อัตราค่าธรรมเนียมสถานฑูตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

 

สถานฑูตอิตาลี

ที่อยู่: 399 ถ.นางลิ้นจี่ กทม. 10120
โทรศัพท์: 02-2854090-3
เวปไซต์: http://www.ambbangkok.esteri.it/


วันเวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น - 16.30 น.
วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 08.30 น.-12.00 น.
วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์ - ศุกร์ / 14.00 น.-15.30 น.

 
อัพเดทล่าสุด 29/09/2015 | view 2310
Call Center Online
CHECK MY TRIP

Testimonial
CHECK THE WEATHER
CHECK EXCHANGE RATE
CHECK THE TIME
ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้
13 คน
สถิติผู้ชมทั้งหมด
3,652,191 คน