วีซ่าประเทศฮ่องกง (Visa)

วีซ่าประเทศฮ่องกง (Visa)

การขอ วีซ่าฮ่องกง (Visa)

*หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุต้องการจะเข้าฮ่องกง เช่นท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ธุรกิจ ประชุมเป็นต้น สามารถอยู่ฮ่องได้ 30 วัน โดยที่ไม่ต้องทำวีซ่า(Visa) ถ้าเกิน 30 วันหรือไปเพื่อเรียน ฝึกอบรม ทำงาน ตั้งถิ่นฐานที่ฮ่องกงต้องทำวีซ่า(Visa)ก่อน

เที่ยวฮ่องกง โดยไม่ขอ วีซ่า(Visa) ต้องมีเอกสารดังนี้


1. หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุต้องการจะเข้าฮ่องกง เช่นท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ธุรกิจ ประชุมเป็นต้น สามารถอยู่ฮ่องกงได้ 30 วัน โดยที่ไม่ต้องทำ วีซ่า(Visa) ถ้าเกิน 30 วันหรือไปเพื่อเรียน ฝึกอบรม ทำงาน ตั้งถิ่นฐานที่ฮ่องกง ต้องทำ วีซ่า (Visa) ก่อน (ผู้ขอสามารถขอได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงหรือว่าขอที่สถานทูตและกงสุลใหญ่)

2. หนังสือเดินทางของประเทศอื่นๆที่จะเข้าฮ่องกง สามารถเข้าเว็บไซต์ http://www.immd.gov.hk/index.html. 

3. หนังสือเดินทางจีนที่ต้องการเข้าฮ่องกง

3.1 คนดังต่อไปนี้ เข้าฮ่องกงไม่ต้องขอใบอนุญาตผ่านแดน

(1) คนจีนที่ถือหนังสือเดินทางฮ่องกงที่ยังมีอายุ ใบอนุญาตกลับฮ่องกง หนังสือลูกเรือ และใบแทนที่สำหรับทำ วีซ่าฮ่องกง  วีซ่า(Visa) กลับฮ่องกงที่ยังมีอายุ หรือมีหมายเหตุคำว่ายกเว้น วีซ่า(Visa)  ( DI ) และใบท่องเที่ยวชั่วคราวที่มีหมายเหตุของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

(2) ผู้ถือหนังสือเดินทางจีนที่ยังมีอายุพร้อมกับตั๋ว สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 7 วัน

(3) ผู้ถือใบแทนหนังสือเดินทางท่องเที่ยวโปรตุเกส หนังสือเดินทางของชาวต่างชาติบุคคลที่มีชื่อเสียง (PASSAPORTEPARA ESTRANGEIROS) และผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนมาเก๊าที่อาศัยอยู่มาเก๊า 2 ปีขึ้นไป จะอาศัยอยู่ได้ไม่เกิน 7 วัน 

3.2 คนดังต่อไปนี้ เข้าฮ่องกงต้องขอใบอนุญาตผ่านแดน 

3.2.1 ชาวไต้หวันที่พำนักอยู่ต่างถิ่นเข้าฮ่องกง หรือใช้วิธีจากฮ่องกงไปมาประเทศจีน บุคคลดังกล่าวนี้สามารถยื่นขอได้ที่สถานทูตจีนหรือกงสุล (ใบแทนหนังสือเดินทางของสาธารณรัฐประชาชนจีน) และพร้อมกับยื่นใบอนุญาตขาเข้า ผู้ยื่นต้องเตรียมเอกสารดังนี้

(1) สำเนาใบแทนหนังสือท่องเที่ยวไต้หวันที่ยังมีอายุ

(2) สำเนา วีซ่า(Visa) ไทย

(3) กรอกแบบฟอร์มพร้อมลงนามให้เรียบร้อย

(4) รูปถ่ายหน้าตรง 3 ใบ 

3.2.2 ผู้ถือหนังสือเดินทางจีนแบบเยี่ยมเยียนฮ่องกงถือหนังสือเดินทางจีนต่างชาติเยี่ยมเยือนฮ่องกง สามารถยื่นขอได้ที่สถานฑูตและสถานกงสุล สามเดือน 1 ครั้งหรือ 2 ครั้ง แต่ละครั้งสามารถพำนัก 14 วันหรือ 1 เดือน นอกจากนี้ สามารถยื่นขอสถานฑูตและสถานกงสุล 24 เดือน เข้าได้ไม่จำกัดครั้ง แต่ละครั้งสามารถพำนักได้ 14 วัน ถ้าผู้ขอมีเงื่อนไขดังนี้

(1) ขณะอยู่ในฮ่องกงไม่เคยมีประวัติการทำความผิด

(2) พำนักในเขตที่ยื่นขอไม่ต่ำกว่า 3 ปี

(3) สามารถแสดงหลักฐานกลับภูมิลำเนา

(4) มีอาชีพหรือรายได้ที่แน่นอน หรือกำลังศึกษาอยู่ที่ฮ่องกง

3.2.3 ผู้ถือ 《ใบท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน》เยี่ยมเยือนฮ่องกงบุคคลธรรมดาที่เคยผ่านฮ่องกง พำนักที่ฮ่องกงได้ไม่เกิน 7 วัน สามารถยื่นขอพำนักที่ฮ่องกง 7 วัน 3 เดือน 1 หรือ 2 ครั้ง ที่สถานฑูตและสถานกงสุล ผู้ที่ขอผ่านแดนฮ่องกงสามารถพำนักเกิน 7 วันหรือเยี่ยมเยือนฮ่องกงพำนักในฮ่องกงเกิน 14 วัน ผู้นั้นต้องขออนุมัติเข้าเขตปกครองพิเศษฮ่องกงหลังจากตรวจสอบแล้ว แต่ถ้าผ่านแดนฮ่องกงไม่เกิน 24 ชั่วโมงและไม่ออกนอกสนามบินไม่ต้องขอวีซ่า(Visa)

3.2.4. พลเมืองมาเก๊าที่ถือ 《หนังสือเดินทางมาเก๊าโปรตุเกส》และ 《หนังสือเดินทางต่างสัญชาติ》เดินทางเข้าหรือเดินทางผ่านฮ่องกงหยุดพำนักเกิน 7 วัน ผู้ขอสามารถขอได้ที่สถานฑูตหรือสถานกงสุล และยังสามารถติดต่อที่แผนกตรวจคนขาเข้าแห่งเขตปกครองพิเศษฮ่องกงโดยตรง ผู้ขอกับสถานฑูตแบบผ่านทางทั่วไป คำร้องแต่ละประเภทล้วนได้รับการอนุมัติจากด่านตรวจคนขาเข้าเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

3.3 ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของด่านตรวจคนขาเข้าเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มที่


HONGKONG EMBASSY

ที่ตั้ง : 600-602  ถ.เพชรบุรี  กทม. 10400
TEL : 02-2523135-9
FAX : 02-2551267
URL : http://www.dfa.deplu.go.id/
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดของสถานทูต 
เวลายื่นวีซ่า : 9.00 -11.00 น.
เวลารับวีซ่า : 15.00 -16.00 น.
ระยะเวลาดำเนินการ  : 3 วันทำการ 

 
อัพเดทล่าสุด 29/09/2015 | view 2568
Call Center Online
CHECK MY TRIP

Testimonial
CHECK THE WEATHER
CHECK EXCHANGE RATE
CHECK THE TIME
ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้
43 คน
สถิติผู้ชมทั้งหมด
3,657,978 คน