วีซ่าประเทศเกาหลีใต้ (Visa)

วีซ่าประเทศเกาหลีใต้ (Visa)

การขอ วีซ่าเกาหลี 

*คนไทยสามารถเข้าไปเที่ยวเกาหลี ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า(Visa)สามารถอยู่ได้นานถึง 
90 วัน  ใช้เพียงพาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนเท่านั้น  
 

เที่ยวเกาหลีใต้ 90 วัน จะต้องมีเอกสารดังนี้

1.แบบสอบถามสุขภาพ เป็นคำถามเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไป  ถามว่าเคยเป็นโรคติดต่อหรือเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการติดโรคระบาดต่างๆหรือไม่  
2.แบบฟอร์มขอเข้าเมือง ให้ยื่นกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพร้อมกับพาสปอร์ต  โดยให้กรอกแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  โดยเฉพาะสถานที่พักในประเทศเกาหลี ให้ระบุชื่อโรงแรมที่เราพักอาศัยที่มีระยะเวลานานที่สุด
3.ใบสำแดงสิ่งของศุลกากร ใบนี้ให้ยื่นกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรหลังจากรับกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่หากท่านไม่มีสิ่งของที่จะต้องแสดงให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร ก็ไม่ต้องแสดงใบนี้ ให้เดินออกทางช่องทางสีเขียวได้ทันที

ในกรณีขอวีซ่า(Visa)เพื่ออยู่เกิน 90 วัน

ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้เกิน 90 วันไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใดก็ตามต้องได้รับใบจดทะเบียนต่างด้าวหรือ Certificate of Alien Registrationจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยบุคคลนั้นจะต้องไปทำการจดทะเบียนต่างด้าวหรือลงทะเบียนการพำนักอาศัย ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตามท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่ซึ่งจะตั้งอยู่ในที่ต่างๆตามเมืองใหญ่ๆ เช่น กรุงโซล สนามบินอินชอน เมืองพูซาน ฯลฯ ภายใน 90 วันนับจากวันที่เดินทางมาถึงประเทศเกาหลีหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะออกบัตรประจำตัวคนเข้าเมืองให้
D-2 Visa วีซ่า(Visa)ประเภทนี้อนุญาตให้นักเรียนอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ได้ เป็นเวลา 1 ปี และหากต้องการศึกษาต่อก็สามารถยื่นเรื่องต่ออายุวิซ่าได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งนักเรียนต้องนำหลักฐานจากสถานศึกษาไปยื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
D-4 Visa วีซ่า(Visa)ประเภทนี้อนุญาตให้นักเรียนอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ได้ คราวละ 6 เดือนและสามารถต่ออายุวีซ่านักเรียนได้ในประเทศเกาหลีใต้ซึ่งนักเรียนต้องนำหลักฐานจากสถานศึกษาไปยื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หากต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาก็สามารถต่ออายุวีซ่า(Visa)ได้ โดยเปลี่ยนเป็น D-2 Visa


เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการขอ วีซ่าเกาหลี (Visa)


1.พาสปอร์ต และสำเนา 1 ชุด
2.ใบอนุญาติทำงานใบประเทศไทยและสำเนา 1 ชุด / หนังสือรับรองความเป็นนักเรียนและทรานสคริปท์
  (ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่า(Visa)เป็นนักเรียนที่เรียนในประเทศไทย )
3.ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ( ถ้ามี )
4.หนังสือรับรองการทำงาน ( ระบุตำแหน่งและเงินเดือน )
5.หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท(ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ )
6.หนังสือเชิญ( ในกรณีที่มีเพื่อนอยู่ในประเทศเกาหลี )
7.สำเนาพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนของผู้เชิญ
8.หนังสือรองบัญชีเงินฝาก ( ต้องให้ธนาคารออกให้)
9.หลักฐานการจองโรงแรม ( ถ้ามี)
10.ตั๋วเครื่องบิน  ( ถ้ามี)
11.ตราประทับเอ็นทรี เพอร์มิท ที่รับจาก ต.มประเทศไทย
12.ค่าธรรมเนียมในการทำวีซ่า 1,020 บาท ( เงินสด )
13.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
14.แบบฟอร์มขอวีซ่า(Visa)ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มที่


สถานฑูตเกาหลี
Republic of KOREA (South Korea)
23 Thiam-Ruammit Road Ratchdaphisek, Bangkok 10320
Tel: 02-2477537-41

 
อัพเดทล่าสุด 29/09/2015 | view 2789
Call Center Online
CHECK MY TRIP

Testimonial
CHECK THE WEATHER
CHECK EXCHANGE RATE
CHECK THE TIME
ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้
42 คน
สถิติผู้ชมทั้งหมด
3,657,977 คน